Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα
GreekEnglishGerman
Επιλογή γλώσσας 
 Αρχική :: η Εταιρία

Οι άνθρωποι μας


since
1900
Το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας!
Η ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ έχει την φήμη της εταιρίας με ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα

Η επιτυχία και καταξίωση της "Έδεσμα" οφείλεται και εξαρτάται σε μενάλο ποσοστό από το ανθρώπινο δυναμικό της ! Βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί η διατήρηση και εξέλιξη ενός ασφαλούς, σύγχρονου, αξιοκρατικού και σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι της "Έδεσμα" είναι κάτοχοι εξειδικευμένης γνώσης και κατάρτισης, αξιοποιούν και αναδεικνύουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους σε κάθε πτυχή της απασχόλησής τους. Εφοδιασμένοι με ηθικές αξίες και αρχές αποτελούν το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διατροφής με κέντρο τον άνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον. Η εξασφάλιση των συνθηκών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί διαρκή στόχο και καθημερινή επιδίωξη της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία, για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. Οι βασικές αρχές που έχει υιοθετήσει η ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. για την υλοποίηση της ασφάλειας και της υγεία στην εργασία είναι:

 • Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη. Η συνεχής προσπάθεια για την προστασία της καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τους πιθανούς κινδύνους.
 • Η διαρκής επιδίωξη ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες με γνώμονα την πρόληψη.
 • Η συμμόρφωση και όπου είναι δυνατό, η υπέρβαση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Η συνεχής ευαισθητοποίηση και εναρμόνιση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών σε θέματα υγείας και ασφάλειας βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008.
 • Η συνεχής βελτίωση και περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής ως προς την επικαιροποίηση της και την καταλληλότητά της για την εταιρεία.
 • Για την εφαρμογή των αρχών αυτών η ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. λαμβάνει τα εξής μέτρα:

 • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και διατήρηση ενήμερης της μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ).
 • Γνωστοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλους τους εργαζόμενους με στόχο ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις.
 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την υγεία και ασφάλεια ώστε να αξιολογεί την επίδοσή της.
 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και εστιάζοντας στην εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων όπως αυτοί προκύπτουν από την ΜΕΕΚ.
 • Μέριμνα και εμπλοκή όλων των βαθμίδων της Διοίκησης στη διαχείριση της ασφάλειας.
 • Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας & ασφάλειας.
 • Χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων της.
 • Διαρκής έρευνα για νέας γενιάς υλικά και μηχανήματα ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 •  
  η Εταιρία
  Ιστορικό
  Ποιότητα
  Κοινωνική ευθύνη
  Περιβάλλον
  Οι άνθρωποι μας
  Οικονομικά Στοιχεία
  Πολιτική Ποιότητας
  Υγεία και Ασφάλεια
  Ενεργειακή Πολιτική
   Επιστροφή
   
   
  Copyright © 2022 edesma.gr Επικοινωνία     -     Ευκαιρίες καριέρας     -     Google+ Not The Same - Marketing & Graphics Design powered by GoDigital CMS
   
  Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα - facebook